Karavan Kiralama Sözleşmesi

MADDE1: GENEL KOŞULLAR
İşbu araç kiralama sözleşmesinin tarafları aracı kiralayan KYBELE Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ (bundan sonra FMK KARAVAN olarak anılacaktır) ile kiracı
…………………………………………………. …………………………………………………………….  arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde imza edilmiştir.

İşbu sözleşme ve ekleri bir bütün teşkil etmekte olup, taraflar arasında imza edilebilecek başkaca sözleşme ile her türlü reklam, broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder. İş bu sözleşme dört(4) sayfa ve tek nüshadan oluşmaktadır.

A- FMK Karavan mülkiyetinde bulunan araç aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar) ve arac teslim protokolünde belirtildiği şekilde teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varıldıysa belirlenen yerde veya FMK Karavan’ın talebi halinde daha erken tarihte tüm alet, aksesuar,lastikleri ile birlikte vereceğini kabul etmiştir.                         
Arac teslim edilmeden gözle gorülebilen mevcut hasarlar (çizik, yırtık vs) aracın içindeki çalışır haldeki tüm donanım ( teyp-klima- ortam ısıtıcı- su ısıtıcı boiler- buzdolabı – tente – geri görüş kamerası, hidrofor, dolu benzin deposu, boş pis su deposu, temiz tuvalet, temiz çarşaf, mutfak gereçleri, tv ve uydu anten, dolu lpg tüp, ocak, katlanır masa ve sandalye kiracı ile yazili bir protokol ile imzalanip tespit edilir. Kiracı aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul etmiştir. Aksi durumda kiracı FMK Karavan’ın almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul eder. Depozito tutarını aşan tutarlar için kiracı bu tutarı ödemekle yükümlüdür.

B- Kiracı sürücü ile ilgili olarak aşağıda sayılan durumlarda hiçbir şekilde aracın kullanılmayacağını öncelikle kabul eder.
1- İşbu sözleşmede belirtilen şahıs/şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,
2- Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından,
3- Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,
4- Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından,
5- Sürücü ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler tarafından,
6- Aracı ve içindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan sürücüler ve yolcular tarafından.

C- Kiracı aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1- Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde.
2- FMK Karavan’ın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında.
3- Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
4- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun
bagaj dışı yük ve eşya taşımasında. (aracın yüklü hali yolcular ve sürücü dahil yasal limitleri geçemez)
5- Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada.
6- FMK Karavan’ın yazılı muvafakatı olmadıkça herhangi bir hayvan taşımasında,

D- Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 25 yaşını doldurmuş,70 yaşını aşmamış ve en az 5 yıllık TC ehliyeti ya da uluslararası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.
E- Kiracı, aracı şehir icinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı veya kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
F- Kiracı, aracı FMK Karavan’a teslim anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
G- Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadereleri veya el koyması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli FMK Karavan tarafından kiracıdan alınır.
H- Kiracı, kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişme v.s.) yaptıracak ve masrafları, FMK Karavan adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Doğal kullanım,  aşınma ve eskime sonunda yapılacak tamirat yedek parça değiştirme masrafları FMK Karavan’a aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma ve donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer taşıma harcamaları kiracıya ait olup, FMK Karavan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilebilecektir. Gerekebilecek onarımlar FMK Karavan’a bildirilecek ve FMK Karavan’ın onayı ile belirtilen serviste onarım yaptırılacaktır, onarım bedelini kiracı ödediği durumlarda, FMK Karavan adına düzenlenmiş detaylı onarım faturaları kiracıya ödenecektir.
I- Kiracı aracın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü, yağ kontrolünü, aydınlatma kontrolünü günlük olarak yapacaktır.
J- Kiracı aracı ve içindeki ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik koşullara uygun şekilde kullanacaktır.
K- Kiracı pis su deposunu ve tuvaleti uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve çevreye zarar vermeyecektir.
L- Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup, doğacak zararlardan kiracı sorumludur;
1- Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması ;
2- Araç anahtarının sürücünün kontrolü dışında veya güvenli olmayan şekilde bırakılması nedeniyle araç anahtarının ele geçirilmesi;
3- Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,
4- Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi;
5- Araç benzin, su, yağ seviyesinin yetersiz kalması ile acil önlem ve müdahalenin yapılmaması veya araçta bilinen veya bilinmesi gereken arızanın FMK Karavan’a zamanında bildirilmemesi ;
6- Araç içinin kaza hariç olmak üzere, dikkatsiz kullanım sonucu zarar görmesi;
M- Yakıt ücreti kiracıya aittir. Kiracı dolu teslim aldığı yakıt deposunu dolu olarak teslim edecektir.Her türlü otoban, köprü, park ücretleri ile kiralama dönemi içindeki trafik cezaları kiracıya aittir.
N- Kiracıya veya bir başkasına ait aracın içinde veya üzerinde bırakılan her hangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından, bunlarla ilgili masraflardan FMK Karavan sorumlu değildir.
O- Bir günlük kira 24 saatlik süredir, haftalık veya aylık süresi 7 gün veya 30 gün üzerinde hesap edilir.
P- FMK Karavan, bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
R- Kiracının araç değişiklik talebi FMK Karavan'ın onayı ile mümkündür. Araç değişikliği nedeni ile FMK Karavan kiracıdan ek ücret talep edebilir.
S- Her koşulda kiracı sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde FMK Karavan aleyhine açılabilecek davalarda, gerekebilecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirecek, gerektiği takdirde FMK Karavan’ın üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu hakkını temlik etmek zorundadır.
T- FMK Karavan’ın yazılı izni olmaksızın, araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
U- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik veya terhin edemez ve bunları FMK Karavan’a zarar verecek biçimde kullanamaz.

MADDE 2 : YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşme nedeniyle kiracı ile FMK Karavan arasındaki anlaşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.

MADDE 3 : TEBLİGAT ADRESİ :
Kiracı, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b yazışmalar için, yeni adres FMK Karavan’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, sözleşmede yazılı adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4   : ARACIN TESLİMİ :
A- Kiracı aracı arac teslim protokolunde belirtildigi sekilde teslim etmek zorundadır.
B- Kiracı, araç içinde sigara içilmeyeceğini taahhüt eder. Kiracı, aracı temiz bir şekilde (tuvalet kaseti bos olacaktir.) teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, 100 TL temizlik ücreti tahsil edileceğini kabul eder.
C- Kiralanan süreden  daha erken sürede aracın teslimi kiracıya ücret iadesi hakkı sağlamaz.
D- Belirlenen yer dışında aracın teslimi ancak FMK Karavan’ın izni ve önceden konuşulmuş ve anlaşılmış ek ücret ödenmesi ile mümkündür.
E- FMK Karavan haberdar edilerek onayı alınmadan, belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi halinde, FMK Karavan’ın çalıntı araç ihbar hakkını kullanacağını kiracı kabul eder.              
F- Aracı teslim alacağınız gün istediğiniz saati bildirdiğinizde araç size o saatte hazır edilir. Aracı geri getirme gününde en geç öğlen saat 13:00 kadar geri getirmeniz gerekir. FMK Karavan’ın izni olmadan belirlenen gün ve zaman dışında aracın teslimi halinde saat başı 100 TL ek ücret alınacaktır.


MADDE 5: ÖDEME
Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre,kiraci, FMK Karavan’a toplam kiralama tutarinin %50’lik kısmını avans olarak rezervasyonda, kalan kısmını kiralama tarihinde ödemelidir. Toplam tutar ödendikten sonra kiracıya rezervasyon numarası verilecektir. Kiracı bu numara ile gelip kiralayacağı aracı teslim alacaktır.
Kiracı aracı teslim alirken 4000TL depozito bedeli bırakır. Aracı geri iade ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir durum yoksa depozito bedeli kiracıya iade edilir. Depozito kredi karti, Havale/EFT veya nakit olarak alinacaktir. Visa-Mastercard kabul edilecektir. American Express geçmez.
Kiracı, FMK Karavan’ın onayı ile ve 48 saat önceden ödenmesi koşulu ile günlük kira ücreti üzerinden kira süresini uzatabilir.   

MADDE 6: REZERVASYON İPTAL VE TARİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KOŞULLARI
Rezervasyon iptal ücretleri aşağıdaki gibidir;
Araç kiralama tarihine 30 gün kalana kadar yapılacak iptallerde : ödenmiş depozitonun %20’si,
Araç kiralama tarihine 29 -14 gün kalana kadar yapılacak iptallerde : ödenmiş depozitonun %50’si,
Araç kiralama tarihine 13 -7 gün kalana kadar yapılacak iptallerde : ödenmiş depozitonun %80’i
Araç kiralama tarihine 6 -1 gün kalana kadar yapilacak iptallerde : ödenmiş olan depozitonun tamamı,
Araç kiralama tarihinde yapılacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin tamamı sizden talep edilecektir.
Kiracı, rezervasyon yaptırdığı araçla ilgili olarak kiralama tarihinde yapacağı değişikliği ilk kira başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar FMK Karavan’a bildirir ve kiralama tarihini, FMK Karavan’a uygun olan başka bir tarihle değiştirebilir. Aksi durumda rezervasyon iptal koşulları uygulanır.

MADDE 7: SİGORTA
FMK Karavan araçlarını kasko sigortası ile birlikte Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca "Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası" ile de sigortalanmıştır. Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının kasko sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirebilmesi zorunludur.
A- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şehir isim ve adresi ile benzeri belgeleri hazırlayan kiracı, FMK Karavan’ı anında haberdar etmesi gerekir. Yaralanmasız olan küçük çaptaki hasarlarda, güvenlik kuvve-tlerinin kaza yerine gelmemesi halinde, TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir.
B- Sürücü, kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür..
C- Maddi hasar söz konusu olduğu durumlarda, kiralık aracınızın 4000TL'ye kadar kasko muafiyeti vardır. Bundan daha büyük tüm hasarları sigorta karşılar. Sigortanın muafiyet sınırları içinde karşılamadığı hasarlar ile lastik, far, cam hasarları her durumda kiracıdan tazmin ettirilir.
D- Araçta meydana gelecek zararların Kasko sigortası tarafından kısmen veya tamamen karşılanmaması halinde, sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı sorumludur.
E- Kiracı, 3. Şahıslara kaza neticesinde verilecek maddi-bedeni zararlardan, trafik sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatları üzerindeki meblağdan sorumludur. Meydana gelen zararın trafik veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı haricinde kalması halinde, kiracı doğacak zararın tümünden sorumludur.
F- Sürücünün alkollü, uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle, ehliyetsiz olması veya araçta istihap-yük haddinin aşılmasından dolayı sebebiyet verdiği kazalarda, sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücuen talep etmesi halinde, kiracı sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür.
FMK Karavan yukarıdaki nedenlerle sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalırsa, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.
G- Kaza veya herhangi bir sebeple araca hasar verilmesi sebebiyle, aracın onarım, servis ve bakımlarının 3 günden fazla sürmesi durumunda, aracın serviste kaldığı gün sayısı kadar kira bedelinin yarısı kiracıdan tahsil edilecektir.


MADDE 8: YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI
FMK Karavan kiracıya öngörülemeyen bir nedenle araç veya alternatif araç veremediği durumlarda sadece toplam kira bedelini ve depozito tutarını iade etmekle yükümlüdür. Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç verilmesi durumunda oluşabilecek fiyat farkı kiracıya iade edilir.
Kiralama süresi içinde kiracının sebep olduğu durumlar dışında aracın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında FMK Karavan kiracıya kalan sürenin tutarını geri ödeyecektir. Mekanik arıza durumunda kiracıya alternatif araç verilmesi halinde, anlaşmada sözkonusu olan aracın özelliklerinden kaynaklanan fiyat farkı kiracıya iade edilir. Kiracı her koşulda FMK Karavan’dan herhangi bir yol ve konaklama bedeli talep etmeyecektir. 

Tarih :                                        
Rezervasyon no:                                      
Araç Plaka:   
Adı Soyadı:
TC kimlik no:
Kiracı imza:

1. Adı Soyadı:                 
Ehliyet no:                   
Sürücü imza:                


1.Adı Soyadı:                  
Ehliyet no:                   
Sürücü imza:

Sen Anlat İstanbul
FMK Turizm

Aksaray Caddesi no:14 Nami Bey iş hanı Kat:4 Daire:15 Laleli - Istanbul

Gsm: +90 531 552 38 42


info@senanlatistanbul.com

Sen Anlat İstanbul
, FEMEKA Turizme bağlı, A7323 üye numarasıyla TURSAB üyesidir.